FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय क्षमता विकास स्वमुल्याङ्कन (LISA) अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना

प्रस्तुत विषयमा, स्थानीय तह क्षमता विकास स्वमुल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ अनुसार यस शुक्लागण्डकी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको आ.व २०७८/०७९को संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कनको अनलाईन तथ्याङ्क प्रविष्ट गरी तपशिल बमोजिमको नतिजा प्राप्त भएकोले उक्त नतिजालाई नगर कार्यपालिकाको बैठकद्वारा अनुमोदन गरी सूचना प्रकाशन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

Image: