Error message

Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

आ.ब. २०७२/७३ को तेसो किस्ता भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको आ.ब. २०७२/७३ को सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत तेसो किस्ता भत्ता/वृत्ति  प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली